About Pallet

志向企業提供您所需的棧板與量身訂做:雙面型塑膠棧板、川字型、田字型、九宮型、出口型、導電塑、加強型等塑膠棧板,均南亞塑膠棧板授權合格經銷商品質保證

四叉口塑膠棧板

瀏覽:    發佈時間:2010-05-17 09:07:49

川字型塑膠棧板分為二叉口及四叉口等二種,分別介紹及說明如下:

川字型塑膠棧板

 

型號

Model No

尺寸(長x 寬 x 高

Size(L x W x H )

靜荷重(噸)

Static(Ton)

動荷重(噸)

Dynamic(Ton)

架荷重(噸)

Racking(Ton)

F-110110-150 1100X1100X150 5.4 1.8 1.8
F-120120-145 1200x1200x145 4.5 2.0 1.8
FC-110110-150 1100x1100x150 6.0 2.2 2.0
FC-110110-150-2 1100x1100x150 3.0 1.5 1.0
FC-100100-160 1000x1000x160 4.5 2.0 1.8
FC-115115-150 1150x1150x150 6.0 2.2 2.0
FC-120100-150 1200x1000x150 3.0 1.5 1.2
FC-120100-155 1200x1000x155 2.4 0.8 0.8
FC-120120-145 1205x1005x145 4.5 1.6 1.6
FC-127095-160 1275x955x161 3.0 1.0 1.0
FC-127109-160 1270x1100x161 3.0 1.4 0.9
FC-130130-150 1300x1300x150 6.0 2.0 2.0
FC-132110-140 1320x1100x138 3.0 1.0 1.0
FCJ-110110-160 1100X1100X160 3.0 3.0 2.2
FCJ-120100-155 1200x1000x155 3.0 1.1 0.5
FCJ-120100-157 1200x1000x157 4.8 1.85 1.8
FCJ-120100-160 1200x1000x160 4.8 1.85 1.6
FCJ-127095-160 1270x950x160 3.0 1.1 1.0
FCJ-127105-160 1270x1050x160 3.0 1.0 0.5
FCJ-127110-160 1265x1095x160 3.0 1.0 0.7

 

尺寸單位:mm

二叉口川字型塑膠棧板

 

F-110110-150二叉口塑膠棧板(南亞塑膠志向企業) F-110110-150二叉口塑膠棧板(南亞塑膠志向企業)

F-110110-150

二叉口川字型塑膠棧板

F-110110-150

二叉口川字型塑膠棧板


四叉口川字型塑膠棧板


 

 

FC-110110-150四叉口川字型塑膠棧板

FC-110110-150-2四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業)

FC-110110-150

四叉口川字型塑膠棧板

FC-110110-150-2

四叉口川字型塑膠棧板

FC-100100-160四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業) FC-115115-150四叉口川字型塑膠棧(南亞塑膠志向企業)

FC-100100-160

四叉口川字型塑膠棧板

FC-115115-150

四叉口川字型塑膠棧板

FC-120100-150四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業) FC-120100-155四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業)

FC-120100-150

四叉口川字型塑膠棧板

FC-120100-155

四叉口川字型塑膠棧板

FC-120120-145四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業) FC-127095-160四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業)

FC-120120-145

四叉口川字型塑膠棧板

FC-127095-160

四叉口川字型塑膠棧板

FC-127109-160四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業) FC-130130-150四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業)

FC-127109-160

四叉口川字型塑膠棧板

FC-130130-150

四叉口川字型塑膠棧板

FC-132110-140四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業) FCJ-110110-160四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業)

FC-132110-140

四叉口川字型塑膠棧板

FCJ-110110-160

四叉口川字型塑膠棧板

FCJ-120100-155四叉口川字型塑膠棧板 FCJ-120100-157四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業)

FCJ-120100-155

四叉口川字型塑膠棧板

FCJ-120100-157

四叉口川字型塑膠棧板

FCJ-120100-160四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業) FCJ-127095-160四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業)

FCJ-120100-160

四叉口川字型塑膠棧板

FCJ-127095-160

四叉口川字型塑膠棧板

FCJ-127105-160四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業)

FCJ-127110-160四叉口川字型塑膠棧板(南亞塑膠志向企業)

FCJ-127105-160

四叉口川字型塑膠棧板

FCJ-127110-160

四叉口川字型塑膠棧板

 

 

 


 

Powered by CmsEasy